Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

tellmemore-lies
5684 a541
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
tellmemore-lies
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
tellmemore-lies
tellmemore-lies
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
tellmemore-lies

March 27 2017

tellmemore-lies
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa, jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała, Jeśli jest tego warta, nie poddasz się, jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart. Prawda jest taka, że każda osoba cię skrzywdzi, dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia. 
— Bob Marley
tellmemore-lies

"Najpierw zaplątały się w sobie nasze spojrzenia, potem splatały się słowa, po nich splotły się dłonie, a potem to już poszło i teraz cali jesteśmy splątani ze sobą nie do rozplątania."

— Piotr Adamczyk

March 26 2017

tellmemore-lies
tellmemore-lies
9011 dd5a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
tellmemore-lies
tellmemore-lies
9857 c6b5 500
Reposted fromslodziak slodziak vialaparisienne laparisienne
tellmemore-lies
tellmemore-lies
tellmemore-lies
6181 6f76
Reposted fromsarazation sarazation vialetha0 letha0
tellmemore-lies
Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żebym nie czuła smutku, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io
7654 98d5
Reposted fromtheolicious theolicious vialaparisienne laparisienne

March 25 2017

7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viashitsuri shitsuri
2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viainsanelife insanelife
9494 b80b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vianothingwrong nothingwrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl